Opleiding - Drank- en Horecawet (bijscholing)

De opleiding Toezichthouder Drank- en Horecawet bereid de deelnemer voor op het verplichte examen bij de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Na het behalen van deze opleiding kan de deelnemer theoretisch aan de slag als toezichthouder bij zijn of haar gemeente. In de praktijk blijkt echter soms dat de deelnemer nog niet over voldoende handvaten of praktische vaardigheden beschikt. Tevens dient de deelnemer na zijn examen zelf op de hoogte te blijven van wetswijzigingen, jurisprudentie, handhavings- en toezichttechnieken en nieuwe trends. Hierom hebben wij samen met Bureau Horeca Bijzondere Wetten een ééndaagse cursus ontwikkeld om deze kennis en vaardigheden uit te breiden en op te frissen. Deze cursus is daarnaast ook te gebruiken als verdieping van de basiskennis of als aanvulling op de basisopleiding. De cursus zal worden gegeven door ervaren deskundigen of ervaren toezichthouders. Optioneel is het mogelijk om tijdens een incompany cursus een dagdeel daadwerkelijk de praktijk in te gaan onder supervisie.

Doelgroep:

Toezichthouders Drank- en Horecawet 

Inhoud van de open inschrijving: 

- Korte herhaling uit de basisopleiding DHW

- Aanvullende wet- en regelgeving (zoals APV, Wok, tabak-, hygiëne- en milieuwetgeving)

- Gemeentelijk en landelijk beleid in het kader van horeca

- Boeterapport en processen-verbaal

- Methodieken voor toezicht en handhaving

- Belangrijke en nieuwe jurisprudentie

- Nieuwe trends en ontwikkelingen

- Casuïstiek 

Het is ook mogelijk om de cursus incompany voor u te organiseren. De incompany cursus kan volledig worden afgestemd op de vraag vanuit de deelnemers/gemeente en op de werkplek (lokale regelgeving en beleid). 

Resultaten na de opleiding:

Na de cursus is de toezichthouder in staat om de opgedane kennis en vaardigheden in te zetten in zijn dagelijkse werk. 

Duur van de opleiding:

1 dag 

Aantal deelnemers:

Maximaal 12 

Prijs van de opleiding:

€ 275,00 per persoon

Voor in company groepen kunt u een scherpe prijs opvragen bij de contactpersoon. 

Examen:

NVT 

De eerstvolgende open inschrijving is op 23 mei 2019. De locatie van deze open inschrijving bevindt zich op een centrale plek in Nederland.

 

 

 

 

 

 

Opleiding - Wet op de Kansspelen

Inleiding:

De gemeentelijk- handhavers/beleidsmakers en juristen hebben sinds 2018 een zelfstandige taak in de wet op de Kansspelen
Zowel het aanbieden als het bevorderen van kansspelen is in principe verboden in Nederland.
Deze eendaagse cursus is bedoeld om de gemeenteambtenaren in staat te stellen om deze taak naar behoren uit te voeren. 

Inhoud:

De wet kent twee richtingen. Eén het afgeven van vergunningen en controles door de Kansspelautoriteit op loterijen zoals staatsloterij, totalisators etc. In de tweede plaats het afgeven van vergunningen, beleid en controles door gemeentelijke instanties. Ipol geeft deze cursus met betrekking tot dit tweede aspect. 

Resultaten na de opleiding:

De cursist weet welke vergunningen er zijn en hoe deze te controleren. De voorwaarden voor afgifte van de vergunningen. Wat zijn hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoe om te gaan met speelautomaten e.d. De combinatie Wet op de Kanspelen en de Drank- en horecawet. Speelautomatenbesluit en regeling. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur. 

Duur van de opleiding:

1 dag 

Aantal deelnemers:

6-12 

Prijs van de opleiding:

Per persoon: € 275,00 (open inschrijving) 

Voor een scherp geprijsde offerte voor een groep kunt u met ons contact opnemen. 0102999426 of info@ipol.nl

Certificaat:

Na het met voldoende inzet volgen van deze cursusdag, ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

 

 

 

Opleiding - Bestuurlijk Handhaven

Waarom bestuursrechtelijk handhaven? - Meer instrumenten beschikbaar voor de toezichthouder en Handhaver om overtredingen aan te pakken en daarbij kosten te verhalen op overtreders. - Overtreders ook te dwingen om voorschriften na te leven door het opleggen van preventieve maatregelen. - Het effectief stoppen van recidivisten - Bij onvoldoende strafrechtelijk bewijs, is bestuursrechtelijk doorpakken vaak wel mogelijk - Kosten die verhaald worden op overtreders, komen terug in de gemeentekas.

Doelgroep:

Handhavers (al dan niet Buitengewoon Opsporingsambtenaar) en Toezichthouders

Doel:

Kennis opbouwen van bestuursrechtelijk handhaven en dit in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Daarbij wordt gestreefd naar een zo praktisch mogelijke werkwijze.

Bij een in company opleiding worden de juridisch medewerkers van de gemeente bij deze opleiding in het laatste dagdeel betrokken om de genoten opleiding maximaal soepel te laten functioneren in de praktijk.

Inhoud:

- Het verschil tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving

- Begrippen uit de Algemene Wet Bestuursrecht

- De toezichtbevoegdheden op grond van de AWB

- Het stappenplan van de bestuursrechtelijke rapportage

- De bestuursrechtelijke maatregelen en herstelsancties

- Praktijkvoorbeelden die de deelnemer als dagelijkse voorvallen herkent

Leerdoelen:

De deelnemer kent, of is in staat om:

- De verschillen tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving

- De toezichthoudende bevoegdheden

- De verschillende bevoegdheden effectief toe te passen

- Een passende rapportage te maken

- De maatregel of herstelsanctie die toegepast kan worden

- De verschillen tussen last onder bestuursdwang, dwangsom en bestuurlijke boete

Organisatie:

- Duur: 3-daagse opleiding

- Tijden: 09.00 – 16.00 uur

- Bijzonderheid van de docent: Heeft naast zijn didactische vaardigheden het bestuurlijk handhaven zelf in de praktijk opgezet en tot een succes gemaakt.

- In company (plaats naar keuze van opdrachtgever)

- U kunt uzelf ook los opgeven voor deze opleiding. Bij voldoende deelname kiest IPOL een geschikte locatie in Nederland voor de groep.

Certificaat:

Bij voldoende getoonde inzet en geen verzuim, ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname

 

Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP)

Inhoud:

In deze training leer je zowel in de theorie als de praktijk verbanden leggen tussen de wet en regelgeving van de BRP.

De praktijk wordt met een tot twee acteurs in praktijksimulaties geoefend.
- Hoe stel je iemands identiteit vast (theorie en praktijk)
- Het maken van risicoprofielen met betrekking tot adresbestanden.
- Over bewoning herkennen.
- Begrip "briefadres" en de eisen daarvan.
- Aanwijzing Toezichthouder en zijn bevoegdheden.
- Rechten en plichten van de toezichthouder
- Bevoegdheden toepassen in de praktijk
- Huisbezoek en eventueel Buurtonderzoek.
- Stel de goede vraag op het goede moment.
- Het maken van een goede onderzoek rapportage die stand houdt bij de rechtbank.
- Herkennen van identiteitsfraude
- Bestuurlijke boete opleggen
- Het begrip "in onderzoek stellen" en de gevolgen hiervan voor de betrokken persoon.

Resultaten na de opleiding:

- op kunnen treden als toezichthouder met bevoegdheden
- vaststellen wie er wel en niet woonachtig zijn
- een goede onderzoek rapportage kunnen maken

Duur van de opleiding: 2 dagen

Aantal deelnemers: Maximaal 8

Prijs van de opleiding:

Opvragen bij IPOL: 

Al dan niet in company / in house.
Dit is een 2-daagse training met acteurs.

Benodigdheden:

- Een leslokaal met beamer en white board + flip-over
- Een ruimte die als woning kan worden gebruikt

 

 

Opleiding - Drank- en Horeca (in de praktijk)

(de schakel tussen de DHW opleiding en de praktijk) De toezichthouder Drank- en Horecawet heeft een belangrijke taak binnen een gemeente. Bij een goede handhaving van de DHW kunnen veel ongewenste situaties en overlastgevallen worden voorkomen. Maar hoe doe je dat, goed handhaven? Want het is duidelijk dat een gedegen kennis van de DHW alléén niet genoeg is. De toezichthouder ontmoet in de praktijk zoveel verschillende soorten mensen en situaties dat hij goed moet weten wat zijn eigen gedrag teweeg brengt en welk gedrag het beste resultaat oplevert. Want juist dát blijkt een sleutel tot succesvol handhaven van de DHW te zijn.

Doel: het goed weten welk gedrag past in welke situatie, ze weten datgene in te zetten wat op dat moment nodig is.

Inhoud

Twee belangrijke peilers in het dagelijks functioneren van de toezichthouder DHW zijn observeren en communiceren. Deze twee onderwerpen zijn daarom uitgewerkt in praktisch lesmateriaal en vormen de hoofdinhoud van de cursus ‘Handhaving DHW in de praktijk’. Op het eerste gezicht lijken dit misschien twee heel verschillende onderwerpen. Maar efficiënt  observeren en effectief communiceren komen voort uit hetzelfde inzicht: bewust zijn van je eigen handelen en van de effecten daarvan.  Om deze kwaliteiten te verbeteren heeft Ipol een basis-2-daagse en een verdiepings-2-daagse ontwikkeld.

De training wordt gegeven door een gedragsdeskundige en een observatiedeskundige. Zij worden bijgestaan door een ervaringsdeskundige uit de handhavingspraktijk.

Werkwijze

 • theorie (kort)
 • technische kennis overdragen
 • oefenen met acteur/rollenspellen
 • discussiemomenten mbt ervaringen uit de praktijk
 • oefenen met camera
 • de straat op en onder supervisie oefenen in de praktijk (en dat groepsgewijs bespreken). 

Onderwerpen

 • waarnemen van eigen handelen
 • begrijpen hoe en waarom mensen allemaal anders reageren
 • houdingsaspecten
 • verschil tussen subassertieve, assertieve en agressieve communicatie
 • basistechnieken van (statische en dynamische) observatie
 • persoonlijke mogelijkheden en beperkingen tijdens het observeren
 • kennis van het observatieproces mbt proportionaliteit en subsidiairiteit 

De deelnemer leert

 • effectief te communiceren
 • efficiënt  en doeltreffend te observeren
 • zichzelf en zijn eigen handelen waar te nemen en het effect ervan in te schatten
 • zijn eigen kwaliteiten en minder sterke punten kennen, waardoor het zelfvertrouwen in het functioneren groeit
 • verschillende situaties te beantwoorden met passend gedrag
 • vooruit te denken over de juiste te nemen stappen in observeren en communiceren
 • persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor zijn aandeel in het proces van handhaving en opsporing. 

Verdieping

De verdiepingstraining biedt o.a. supervisie in praktijkvoorbeelden (op straat), observatietraining ‘on the job’, opnames van actie op straat met een camera en gezamenlijke groepsbesprekingen daarvan. Deze delen zijn afzonderlijk te boeken. Incompany-training is mogelijk  

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor handhavers van de Drank- en Horecawet, zowel beginnend als meer ervaren. Deze cursus kan tevens geschikt zijn voor de leidinggevende van de handhavers zodat deze meer inzicht krijgt in de problematieken en de gewenste werkwijze van de handhavingsmedewerker. 

Cursusduur

4 dagen.

De cursus is opgebouwd uit een basisdeel van 2 dagen en een verdiepingsdeel van 2 dagen. In het basisdeel wordt de noodzakelijke kennis overgedragen en wordt er geoefend aan de hand van cases dmv rollenspellen (1 dagdeel met acteur). 

Aantal deelnemers:

9 personen. 

 

Opleiding - PHB Domein 2

Van iedere milieu boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt, die elk worden afgesloten met een toets. Dit komt neer op één module per jaar, waarbij in het jaar van verlenging geen nieuwe module wordt gevolgd. Dat jaar kan worden gebruikt om niet behaalde modules te herkansen. De modulen 1 en 2 bestaan uit 2 contactdagen vanaf MBO-4 niveau. Voor de overige deelnemers is dat 3 contactdagen. Module 3 en 4 bestaan uit 3 contactdagen. Nadat alle vier modulen met een voldoende zijn afgesloten, kan de akte van de betreffende milieu boa met 5 jaar worden verlengd, zonder het basisdiploma opnieuw te moeten behalen.

Doelgroep:

De handhavers die zich bezighouden met natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte).

Inhoud:

De Permanente her- en bijscholing (PHB) bestaat uit vier modules. Doormiddel van aangepaste casuïstiek krijgen de verschillende kleursporen maatwerk aangeboden.
Modulen 1 en 2
Dit betreft twee theoretische modulen. Deze modulen worden voor iedere 5-jarige PHB cyclus opnieuw samengesteld.
Modulen 3 en 4
Dit betreft twee vaardigheidsmodulen. Deze modulen worden voor iedere 5-jarige PHB cyclus opnieuw samengesteld.

Aantal deelnemers:

Module 1 en 2 ,minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers.
Module 3 en 4 is maximaal 8 deelnemers

Prijs van de opleiding:

€ volgt nog per persoon of per groep
of
Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Examenonderdelen
- Module 1 Theorie examen Strafrecht (algemeen), Strafvordering
€ 92,00 indien niet in Amersfoort komt hier € 19,90 bij.
- Module 2 Theorie examen Strafrecht (milieu), WED, bestuursrecht, sfeerovergangen, informatiedeling
€ 92,00 indien niet in Amersfoort komt hier € 19,90 bij.
- Module 3 Vaardigheden examen Gesprekstechnieken, procedures, opmaken (mini)proces-verbaal of uitgeschreven proces-verbaal
€ 215,00, alleen in Amersfoort mogelijk.
- Module 4 Vaardigheden/theorie Nader in te vullen, waarschijnlijk per kleurspoor

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

Opleiding - PHB Domein 1

Na het behalen van het BOA basis certificaat volgt de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) per domein. De PHB geldt nog niet voor alle domeinen, maar wel voor Domein 1, 2, 3 en 4. Het systeem van Permanente Her- en Bijscholing is modulair opgezet en beslaat telkens een periode van vijf jaar. Binnen deze vijf jaar dienen de vier modulen met een voldoende score te zijn afgerond. Hierna kan de akte van de BOA worden verlengt.

Toelatingseisen

Een kandidaat heeft slechts toegang tot het examen als zijn examendossier voldoet aan de door de examencommissie gestelde eisen. Het examendossier bevat de volgende bewijsstukken:
• een geldige boa-akte;
• een kopie geldig identiteitsbewijs.

Seniorenontheffing
Vanaf 1 januari 2016 wordt de senioren ontheffing niet meer verleend. Vanaf deze datum is het dus niet mogelijk deze ontheffing te verkrijgen. Een senioren ontheffing die voor 1 januari 2016 is verleend blijft gedurende de volledige looptijd van die ontheffing geldig.

 

 

Module 1 Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte) 

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer kent de voor het examen noodzakelijke stof:

- Uit het wetboek van strafrecht;
- En de overtreding uit strafrecht.

Duur van de opleiding:

3 dagen

Aantal deelnemers:

10 - en maximaal 12 deelnemers per groep.

Prijs van de opleiding:

€ 485,00 per persoon (exclusief examen kosten)

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Examen module 1: PHB WKPV 1 (Strafrecht), per persoon € 92,00 (Prijspeil 2019) indien niet in Amersfoort komt er € 19,90 bij.

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

 

Module 2 Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte)

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer kent de voor het examen noodzakelijke stof:

- APV;
- Wegenverkeerswet;
- RVV;
- Vuurwerkbesluit;
- Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen;
- Wet op de kansspelen;
- Tabakswet en Drank- en Horecawet;
- Winkeltijdenwet;
- Wet Personenvervoer;
- Besluit personenvervoer 2000;
- Wet milieubeheer;
- Waterwet;
- Wet bodembescherming;
- Visserijwet.

Duur van de opleiding:

2 dagen

Aantal deelnemers:

10 - en maximaal 12 deelnemers per groep.

Prijs van de opleiding:

€ 420,00 per persoon (exclusief examen kosten)

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Examen module 2: PHB WKPV2 (Milieu, APV en bijzondere wetgeving) per persoon € 92,00 (Prijspeil 2019) indien niet in Amersfoort komt er € 19,90 bij.

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

 

Module 3 Sanctionerend optreden

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte)

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer:

- Kan een surveillance voorbereiden.
- Hulpmiddelen zijn goed onderhouden en gereed voor gebruik.
- Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein.
- Kan een de-escalerend gesprek voeren en een combibon uitschrijven.
- Geeft waar nodig is visie en advies wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden.

Duur van de opleiding:

3 dagen

Aantal deelnemers:

Voor module 3 en 4 maximaal 8 deelnemers per groep.

Prijs van de opleiding:

€ 695,00 per persoon (exclusief examen kosten) 

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Examen module 3: Sanctionerend optreden per persoon € 215,00 (Prijspeil 2019) alleen in Amersfoort mogelijk.

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

 

 

Module 4 Dienstverlening en calamiteiten

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte)

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer:

- Kent de relevante Wet- en regelgeving.
- Leert om te gaan met portofoon en NATO-alfabet.
- Communiceert op de juiste wijze.
- Leest kaart.
- Past timemanagement toe.
- Ziet toe op gemeenschappelijke veiligheidszorg
- Surveilleren, houdt toezicht en signaleert (on)regelmatigheden.

Duur van de opleiding:

3 dagen

Aantal deelnemers:

Voor module 3 en 4 maximaal 8 deelnemers per groep.

Prijs van de opleiding:

€ 695,00 per persoon (exclusief examen kosten)

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Examen module 4: Dienstverlening en calamiteiten per persoon € 215,00 (Prijspeil 2019) alleen in Amersfoort mogelijk.

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

 

Opleiding - RTGB (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar)

De Regeling Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar 2005 verplicht elke BOA die geweldbevoegdheid heeft, zowel met als zonder geweldsmiddelen om één keer per jaar zowel voor theorie geweldbeheersing als aanhouding- en zelfverdedigingsvaardigheden een toets af te leggen. IPOL heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen gericht op het vergroten van de fysieke weerbaarheid van medewerkers en trainingen RTGB. Uitgangspunt daarbij is vroegtijdige herkenning en het voorkomen en tegengaan van agressief gedrag. IPOL verzorgt op de beroepspraktijk van de medewerkers gebaseerde trainingen waarbij theorie en praktijk door middel van praktische oefeningen en rollenspelen functioneel wordt aangeleerd en getraind. Voor IPOL zijn kernwaarden bij het leveren van haar bijdrage aan een veilige publieke taak: respect, kwaliteit en integriteit.

Doelgroep:

Buitengewoon opsporingsambtenaren met politie bevoegdheden.

Inhoud:

De opleiding RTGB bestaat uit een theorie- en een praktijkonderdeel.
De theorie Geweld Beheersing van de RTGB trainingen bestaan (t) uit de volgende onderdelen:
Politiewet 2012
- De taak van de Politie
- Gebruik geweld en vrijheidsbeperkende middelen
- Subsidiariteits- en Proportionaliteitsbeginsel
- Onderzoek kleding (veiligheidsfouillering)

Ambtsinstructie
- Geweld
- Aanwenden van geweld
- Geweldsmelding
- Pepperspray
- Onderzoek kleding (de manier van uitvoeren)
- Melden uitvoering veiligheidsfouillering
- Gebruik handboeien
- Melden gebruik handboeien
- Strafrecht (de strafuitsluitingsgronden)
- Artikel 40 tot en met 43

In het praktijkgedeelte (Aanhoudings- en Zelfverdedigingsvaardigheden) worden,
Boa-categorie afhankelijk, de volgende vaardigheden aangeleerd

- Verdedigen en aanvallen ( Uitvoeren van arm- en beentechnieken )
- Weren, blokkeren en ontwijken;
- Aanleggen handboeien
- Gebruik wapenstok
- Gebruik pepperspray
- Duoprocedure aanhouden.

Toetsing
Op de examendag neemt de trainer vooraf alle belangrijke onderdelen uit de theorie van de geweldsbeheersing door, waarna een examinator van het examenbureau de officiële toets afneemt.
Na de theorietoets zet de trainer tijdens de warming up voor het praktijkgedeelte met de cursisten alle puntjes op de i, waarna twee examinatoren van het examenbureau de officiële toets afnemen.

Resultaten na de opleiding:

- De deelnemers zijn vaardig om zowel voor het theoretisch- als voor het praktijksexamen te slagen.
- De deelnemers passen de vaardigheden/technieken functioneel toe.
- De deelnemers hebben ervaren hoe eigen houding en gedrag van invloed zijn op de beheersing van situaties waarin agressie of geweld dreigt.
- De deelnemers hebben een meer professionele en toegankelijke uitstraling naar het publiek.
- De deelnemers kunnen goed en veilig samenwerken en redelijk en gematigd toepassen van geweld indien noodzakelijk.

Duur van de opleiding:

4 dagen (afhankelijk van het te bereiken niveau).

Aantal deelnemers:

8 tot 12 cursisten, let op: het examen kan alleen per 12 deelnemers worden afgenomen.

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk.

Opleiding - Verkeersstops

Soms is het nodig om het verkeer op rijkswegen en provinciale wegen tijdelijk stil te zetten. Werkzaamheden, ongevallen of anderszins, hoe hinderlijk dit ook is, maken het dat het verkeer stopgezet moet worden. Dit is geen eenvoudige en tegelijkertijd een zeer verantwoordelijke taak die alleen mag worden uitgevoerd door gecertificeerde weg-inspecteurs van Rijkswaterstaat of agenten van het Korps landelijke politiediensten. IPOL heeft politiemensen in dienst die met veel ervaring en deskundigheid deze opleiding kunnen verzorgen.

Doelgroep:

Weg-inspecteurs


Inhoud:

- Uitwisselen van ervaringen.
-  Kennis van de "ins en outs" verkeersstop zoals de verschillende praktijkscenario's en beroeps kritische situaties.
-  De wettelijke grondslag, de bevoegdheden, de aanstelling als verkeersregelaar, het gebruik van de verlichte transparant, de verplichting tot stoppen en de aansprakelijkheid.
-  Veiligheidsaspecten en het op uniforme wijze uitvoeren verkeerstops.
-  Met de opgedane kennis op de oefenbaan veilige verkeerstops uitvoeren.
-  De autodrip op de juiste wijze bedienen.
-  Het afleggen van de proeve van bekwaamheid.

In de opleiding wordt in de ochtend de theorie behandeld en in de middag worden verkeerstops uitgevoerd op een oefenbaan.

Resultaten na de opleiding:

- Op een veilige en uniforme wijze een dynamische verkeerstop uit te voeren.

Duur van de opleiding:

Een dag (en een individueel examen).

 

Aantal deelnemers:

4 tot 8 deelnemers

 

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

 

Examen:

Op het (individueel) examen wordt er geoefend in de praktijk en bestaat uit het afleggen van de proeve van bekwaamheid. Deze proeve bestaat uit ten minste drie verkeerstops op de openbare weg, waarbij de eerste twee oefenmomenten zijn. Bij de derde keer moet dan minimaal 90% van de punten van het beoordelingsformulier met voldoende beoordeeld worden.