Omgevingsdienst - EV, BRZO en gevaarlijke stoffen

Doelgroep:

Omgevingsdiensten 

Inhoud: 

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aanbod:

· Wet milieubeheer
· Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
· Besluit externe veiligheid inrichtingen
· Regeling externe veiligheid inrichtingen
· Vuurwerkbesluit
· REACH, CLP-verordening, MSDS· CPR-richtlijnen (PGS-15 en anderen)
· Besluit risico’s zware ongevallen en de Seveso-richtlijn III, bijlage I
· Wet veiligheidsregio’s
· Besluit veiligheidsregio’s
· Regeling provinciale risicokaart

Daarnaast nog uitleg van allerlei begrippen zoals:

· Quantitative risk assessment
· Groepsrisico
· Plaatsgebonden risicocontouren
· Veiligheidsbeheerssysteem
· Loss of Containment
· Contouren
· Risicokaart 

Resultaten na de opleiding:

Als u deze cursus gevolgd hebt, heeft u kennis en inzicht in de risico’s van gevaarlijke stoffen. Ook krijgt de cursist inzicht in de wet- en regelgeving rondom het vervoer, opslag en gebruik gevaarlijke stoffen. 

Duur van de opleiding:

2 dagen (4 dagdelen) 

Aantal deelnemers:

Maximaal 12 

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk 

Examen:

n.v.t.