Omgevingsdienst - Activiteitenbesluit

Doelgroep:

Omgevingsdiensten

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die nieuw zijn in het vakgebied en meer willen weten over het Activiteitenbesluit. De cursus is ook geschikt voor brandpreventisten en bouwplantoetsers/bouwinspecteurs.

MBO werk- en denkniveau, aantoonbaar door vooropleiding en/of functie.

Inhoud:

- Historie milieuwetgeving
- Activiteitenbesluit in relatie tot andere wetgeving
- Melden van activiteit
- Bouwplantoets en Activiteitenbesluit
- Overgangsrecht
- Bevoegde overheden
- Casuïstiek

Resultaten na de opleiding:

Na afronding van deze cursus kent u de systematiek van de voorschriften die genoemd zijn in het activiteitenbesluit in combinatie met de activiteitenregeling. Ook weet u in grote lijnen de relatie tussen het activiteitenbesluit en andere wet- en regelgeving.

Duur van de opleiding:

Basiscursus: 1 dag (2 dagdelen)
Verdiepingscursus: 3 dagen (6 dagdelen)

Aantal deelnemers:

Maximaal 12

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Een digitale toets maakt deel uit van deze cursusdag. Bij slagen ontvangt de deelnemer een getuigschrift. Bij niet slagen ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Het kenniscentrum OFVG zorgt er zelf voor dat deze toets aan de deelnemers wordt verzonden en de gemaakte toetsen naar IPOL worden geretourneerd.

Omgevingsdienst - Verhoortraining

Doelgroep:

Omgevingsdiensten

Inhoud:

In de theorie wordt het volgende behandeld:

- Het wettelijke kader van de verhoren;
- De nieuwe relevante artikelen die betrekking hebben op het wettelijk kader van de verhoren;
- Het vraag antwoordprincipe dat in het verhoor wordt toegepast;
- Het in de eigen bewoordingen van de verdachte vastleggen van de verklaring;
- De verschillen tussen de overtredingssfeer en de misdrijven in de afhandeling;
- Het vastleggen van de daderwetenschappen met daarin de bestanddelen van het strafbare feit verwerkt;
- Hoe je omgaat met de tolk (tolkentelefoon) en de raadsman bij de verhoren;
- Hoe je omgaat met de rechten van de verdachten;
- De artikelen 27, 27 c, 27 ca, 29, 31,56 a en 174 van het Wetboek van Strafvordering;
- De artikelen 3,6,8,14 e.d. van het EVRM;
- Wat de rol is van de OVJ m.b.t de stukken en het achterhouden van stukken.
- Uitleg over de standaard verhoorstrategie (beknopt). (voorbereiden, uitvoeren en afronden).
- De zeven KEN vragen in relatie naar de zeven gouden W’s.
- Het belang van de tactische en technische aanwijzingen.

Resultaten na de opleiding:

Met betrekking tot de verhoorvaardigheden wordt behandeld:

- De gespreksvaardigheden, het vragen stellen, het parafraseren, het reflecteren van gevoel, het samenvatten, het confronteren en de situatie verduidelijken;
- Verbale en non verbale communicatie;
- Wat de verschillen zijn tussen de getuigenverhoren en de verdachtenverhoren. Hierbij leren we ook om de juridische aspecten benoemen;
- De verschillende fasen tijdens het verhoor en hoe de overgang naar de volgende fase te doen;
- Het observeren, interpreteren, omgaan met druk c.q. weerstand, en met de interne en externe druk;
- Het stellen van vragen: meervoudig, suggestief, retorisch, ja maar vraag, direct en indirect, het trechteren, het omsingelen, het doorvragen, hoe stel je toetsvragen toetsvragen en hoe je een antwoord bekrachtigt;
- Hoe je een simpel verhoorplan maakt;
- Welke tips en trucs je kunt toepassen in een verhoor;
- Hoe je, je taalgebruik tijdens een verhoor afstemd op de persoon die voor je zit;
- Hoe je rust brengt en een band schept in het verhoor, met gebruik van onbeladen onderwerpen;
- Hoe je de verdachte laat praten i.p. jezelf (open en gesloten vragen);
- Wat juridische bewijsmiddelen zijn;
- Hoe je op het juiste moment doorvraagt en wanneer je de bewijsmiddelen uitspeelt;
- Hoe je de verklaring toetst;
- Wanneer je een confrontatie aangaat.

Duur van de opleiding:

1 dag (2 dagdelen)

Aantal deelnemers:

Maximaal 7

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Wanneer de deelnemer deze trainingsdag met voldoende inzet heeft doorlopen ontvangt hij/zij een certificaat van deelname.

Omgevingsdienst - Brandveiligheid

Basiscursus Brandveiligheid

Doelgroep: 

Omgevingsdiensten 

Inhoud:

- Globaal van toepassing zijnde wet-/regelgeving (bouwbesluit zeer algemeen, hier zijn aparte diepgaande opleidingen voor)
- Controle en naleving voorschriften
- Toezicht uitoefenen met gebruikmaking van bevoegdheden Algemene wet bestuursrecht
- Wat is brand, brandverloop
- Brandcompartimenten en brandklassen
- Brandbestrijdingsmiddelen
- Bluswatervoorzieningen
- Ontvluchting, noodvoorzieningen
- Brandbeveiligingsinstallaties
- De brandweer, opstelplaatsen en (inpandige voorzieningen) 

Resultaten na de opleiding:

Cursisten leren de opgedane kennis toe te passen en te herkennen in de praktijk. Ook leren zij de nut- en noodzaak van de diverse brandveiligheidsvoorzieningen in te zien, waarbij de relatie tot de repressieve dienst van de brandweer wordt gelegd. Daarnaast wordt men geschoold in het adequaat controleren en handhaven van de vigerende wet-/regelgeving.

Duur van de opleiding:

2 dagen (4 dagdelen) 

Aantal deelnemers:

Maximaal 16 

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk 

Examen:

n.v.t.