Training - Digitale individuele training Proces Verbaal schrijven

Digitale individuele training Proces Verbaal schrijven voor BOA’s in alle domeinen Dit is een individuele training op afstand en is bestemd voor BOA’s die moeite hebben met proces-verbaal schrijven.

Werkwijze:

De deelnemer ontvangt een cursusboek dat doorgelezen dient te worden. De deelnemer krijgt een vaste docent toegewezen die het gemaakte PV beoordeeld en voorziet van commentaar. Pv’s worden op A-4 formaat met de standaard marges in Verdana 10 opgemaakt

Inhoud lesboek:

- de chronologische opbouw van het proces-verbaal
- een juridisch juist proces verbaal op te maken
- de beleidslijnen van de organisatie leren vertalen naar de praktijk
- de actuele bevoegdheden in een proces verbaal leren verantwoorden
- de eigen bevindingen koppelen aan de bestanddelen van het strafbare feit

Doelgroep:

Buitengewoon Opsporingsambtenaren die voor hun domein het juiste PV willen leren schrijven

Werkwijze

De boa die zich als cursist aanmeldt:

- overlegt vooraf via de mail welke soort pv’s hij wil inzenden

- maakt duidelijk of de noodzaak bestaat tot correctie van bijlagen

- de docent is daarmee akkoord of er blijkt een beletsel

- de cursist mailt zijn pv als Word document aan de docent

- de docent geeft binnen een week commentaar

De docent corrigeert op technische eisen van het pv, op correct Nederlands, wijst op fouten/tekortkomen. En verbetert waar nodig de formulering.

In overleg kan besloten worden of een volgend pv ter correctie ingediend wordt en wat voor soort pv dat moet zijn.

Indien de deelnemer echte pv’s ter correctie aanbied dan dienen deze geanonimiseerd te zijn.

De docent bericht dan hoe lang de correctie maximaal duurt

Het eerste ingezonden pv dient maximaal 3 A4-tjes van omvang te zijn. Dit pv wordt geëvalueerd, waarna wederzijds besloten wordt of en zo ja hoe wordt verdergegaan.

 

Investering

De prijs voor deze training wordt naast de prijs per boek, per pagina van een gecorrigeerd pv berekend.

Een Syllabus met theorie, wetgeving en voorbeeld pv’s kost € 26,50

Corrigeren van een pv per bladzijde (A4 formaat) kost € 12,00 (BTW vrij)

Training - ID Fraude

"Identiteitsfraude is de moeder der criminaliteit"

Doelgroep:

In het bijzonder voor lokale overheidsinstanties is een deugdelijk check van ID-bewijzen van essentieel belang. Immers, bij het nalaten verhoogt dit de kans op een onjuiste inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) dat kan leiden tot onterechte verstrekking van allerlei voorzieningen/uitkeringen en toeslagen. Maar denk ook aan afgifte van allerlei officiële akten die belangrijke rechtsgevolgen met zich meebrengen (bijv. afgifte huwelijk- en geboorteakten). Ook bij het uitvoeren van Huisbezoeken door bijvoorbeeld handhavers en toezichthouders BRP, is kennis over ID- bewijzen ter plekke onontbeerlijk, juist nu door globalisering en daardoor vele roulerende ID- bewijzen in het maatschappelijk verkeer van niet Nederlandse afkomst.

Behalve gemeenten ondervinden ook andere afnemers (UWV/Belastingdienst/SVB) last van ID-fraude niet alleen in administratieve zin maar lopen die instanties ook forse financiële schade op.

DOEL:

Het doel van deze cursus is om de cursist kennis en achtergrondinformatie aan te reiken waardoor hij/zij in staat is om “echte” identiteitsdocumenten (o.a. Nederlandse en buitenlandse paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen) te onderscheiden van “valse/vervalste”.
Inhoud
De training 1e lijn identiteitsfraude behandelt de navolgende onderwerpen:
- Wettelijke kaders inzake identiteitsvaststelling
- Inzicht in drukwerkherkenning/veiligheidskenmerken
- Inzicht in vervalsingstechnieken (o.a. scan-, druk- en kopieertechnieken)
- Profiling

Daarnaast zal worden ingegaan op:
- Valse en vervalste documenten (o.a. paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen)
- Het herkennen c.q. onderkennen van het fenomeen “Look a-like” (aanbieders die een echt
en onvervalst identiteitsdocument gebruiken dat niet aan hen door de officiële autoriteiten
is verstrekt)

De lesstof wordt aan de hand van veel praktijkvoorbeelden ondersteund met oefenmaterialen en delen van 'best practices'.
De cursist wordt na de cursus een Hand Out ter beschikking gesteld die hem/haar in de praktijk behulpzaam is bij het toepassen van de geleerde lesstof.

Duur en prijs van de opleiding
1 dag (of twee aparte dagdelen)

Prijs: € 290,00 p.p.

Prijs per groep van 12 deelnemers in company op aanvraag.

Training - JeugdBOA

Doelgroep:

BOA’s openbare ruimte

Inhoud:

Deze training heeft als doel om jeugdboa's te prepareren op hun contact met jongeren in het algemeen en overlastgevende jeugd in het bijzonder. Door het besef van hun eigen communicatiestijl, kennis en achtergrond over verschillende jeugdprocessen en bewustwording van het verschil tussen burgercultuur en straatcultuur, worden jeugdboa's getraind in het effectief in contact treden met en eventueel optreden tegen jongeren.

Wat zijn je persoonlijke succesfactoren en valkuilen bij het communiceren met anderen? Welke tools en vaardigheden kun je inzetten bij het in contact treden met jeugd? Hoe werkt de dynamica binnen een jeugdgroep? Hoe kan je social media gebruiken als jeugd boa? En welke samenwerking kun je als jeugd boa aangaan met andere partners in het sociale domein? Dat zijn belangrijke vraagstukken die in de cursus aan bod komen.

Niet alleen tijdens de training, maar ook door verwerkingsopdrachten tussen de verschillende trainingsdagen worden de nieuwe vaardigheden geoefend en toegepast, waardoor transfer van het geleerde plaatsvindt. De training is zoveel als mogelijk toegespitst op de persoonlijke ontwikkelpunten van de deelnemer en zijn/haar behoeften. Er is ruimte voor maatwerk.

Door gebruikmaking van filmmateriaal en praktijksimulaties kunnen deelnemers oefenen met situaties die in de praktijk voorkomen en als lastig worden ervaren .

Duur van de opleiding:

Het programma bestaat uit 4 onderdelen/lessen:

Dag 1
De jeugd boa als persoon en in interactie met anderen
Taken van de jeugd boa
De doelgroep jeugd; ontwikkelingspsychologie met name van de puber en de adolescent

Dag 2
De doelgroep jeugd; groepsdynamica, diversiteit en social media
Communicatie; algemene communicatie en het Model gedragsanalyse

Dag 3
Communiceren met jongeren; het diagnostisch gesprek
Omgaan met weerstand en agressie

Dag 4
De jeugd boa in het krachtenveld; handhaven in het sociale domein
• Netwerken
• Info halen en brengen

Optioneel: 4 extra bike dagen

Aantal deelnemers:

8-12 deelnemers

Prijs van de opleiding:

€ 950,00 p.p.

Examen:

N.v.t.

 

Training - Wet Natuurbescherming voor handhavers

Op 1 januari 2017 is de Nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Dit heeft voor handhavers en toezichthouders vergaande gevolgen.

 

Doelgroep :

Toezichthouders, Opsporingsambtenaren, Beleidsmedewerkers handhaving, Vergunningverleners

Doel opleiding:

Door onze opleiding Wet Natuurbescherming voor handhavers te volgen bent u geheel op de hoogte van de nieuwe wetgeving en kunt u deze toepassen, hiervoor een proces-verbaal schrijven en deze zaak bij de rechter verdedigen.

Opleiding, werkwijze en Inhoud:

In een driedaagse interactieve training worden de onderwerpen uit de Wet natuurbescherming aan u aangeleerd met behulp van: de relevante wetgeving, dit kan als lesboek of digitaal worden verstrekt , een uitgebreide PowerPointpresentatie, casuïstiek praktijksimulaties en het behandelen van ingebrachte casuïstiek. Op de laatste dag wordt een rechtszaak voorbereid en gehouden waarin u als professional uw proces-verbaal mag verdedigen.

Onderwerpen:

Wat betekent gebiedsbescherming

Hoe worden soorten beschermd

Wat houdt schadebestrijding in

Hoe is JACHT in de regelgeving opgenomen

Hoe verhoudt de taak van de provincie zich tot de wet

Wat is de rol van een gedragscode

Welke middelen kun je tegen komen in het veld

Wat is BEWIJS en hoe kan dit worden verwerkt

Handhaving : Zorgplicht, Toezicht, Opsporing en Verslaglegging

Interactief : Het programma is zo opgezet dat deelnemers meedoen vanuit de eigen werkpraktijk

Niveau:

MBO werk- en denkniveau 

Duur:

3 dagen

Aantal deelnemers:

Maximaal 16

 

 

 

Opleiding - Voorbereiding HOvJ examen

Per 1 januari 2017 moet je als gecertificeerde hulpofficier van justitie voldoen aan de eisen van het puntensysteem. Tot december 2018 geldt een her-certificeringsexamen voor HOvJ’s wiens certificaat in die periode verloopt.

Per 1 juli 2017 verandert ook het schriftelijk examen voor de gecertificeerde hulpofficier van justitie.

In plaats van het juridisch analyse model bestaat het examen uit een casus met acht open vragen.

Deze vragen staan bij het beoordelingsmoment.

De tijd om het examen af te leggen is drie uur.

De examenaanvraag en betaling hiervoor regelt u zelf apart van de cursus bij de Politieacademie.

Om zich aan te melden voor het examen moet u een aanmeldformulier invullen en indienen.
U kunt het formulier aanvragen via hovj.examinering@politieacademie.nl of downloaden van KOMPOL. Als uw gegevens zijn verwerkt, krijgt u een email ter uitnodiging, met een toegangscode en instructies over de verdere procedure om het examen te boeken en een examendatum en -locatie te kiezen.

Doelgroep:

HOvJ’s wiens certificaat op verloopt voor 31 december 2018.

Docenten:

De docenten zijn zelf OvJ of HOvJ en hebben een ruime ervaring als docent met het opleiden voor deze doelgroep.

Materiaal:

U dient in het bezit te zijn van de twee zakboeken Strafvordering voor de hulpofficier en Wetteksten hulpofficier 2017 en deze mee te brengen naar de cursusdag.

Inhoud:

Deze praktijkgerichte cursusdag zal bestaan uit een uitleg van de (nieuwe) wetgeving en d.m.v. casuïstiek conform de examen casussen aangeleerd worden.

Uitleg nieuwe puntentelling

Resultaten na de opleiding

De deelnemer is toegerust om het HOvJ examen nieuwe stijl succesvol af te leggen.

Duur en prijs van de opleiding

1 dag, sbu 20 uren.

Opleidingsprijs: € 220,00 p.p. (BTW vrij en inclusief overig lesmateriaal en arrangement)

De cursus gaat door bij minimaal 12 deelnemers (max.15)

Na afloop bent u in ruime mate voorbereid om uw her certificerings certificaat als HOvJ te behalen.

Training - Mediatraining

“Ik voel mij niet op mijn gemak bij journalisten. Hoe kom ik daar van af?” Een matig TV-optreden kan de reputatie van uw organisatie (ernstig) schaden. Daarom is een overtuigende mediapresentatie van cruciaal belang voor uw organisatie en uzelf.

 

Doelgroep:

Teamleiders, inspecteurs en opsporingsambtenaren.

Inhoud:

Een goede mediaperformance versterkt:

- uw autoriteit en gezag als teamleider, inspecteur en/of opsporingsambtenaar

- uw communicatieve vaardigheden

Een effectieve omgang met journalisten is een vaardigheid die u met succes kunt trainen. Het is zeker mogelijk u goed voor te bereiden op contacten met journalisten.

Resultaten na de opleiding:

Na deze mediatraining zult u:

- effectief communiceren met journalisten, in normale en crisisachtige situaties,

- uw boodschap duidelijk en overtuigend overbrengen bij journalisten,

- interesse en begrip opwekken voor het verhaal van uw organisatie

- reputatieschade voorkomen of -indien toch onvermijdelijk- tot een minimum beperken. 

Duur van de opleiding:

Mediatraining privé training: naar keuze 1 dagdeel of 1 dag.

Mediatraining voor een groep: 1 dag.

Aantal deelnemers:

Voor een groep maximaal 8 deelnemers, om iedere deelnemer qua aandacht en effectiviteit tot zijn of haar recht te laten komen.

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

 

Training - Stresstraining voor medewerkers

In veel bedrijven zijn het mensen die het succes van de onderneming bepalen. Tevens vormen zij de grootste kostenpost van het uitgavenbudget. Het optimaal benutten van de capaciteiten van mensen is dus een cruciale succesfactor.

Wat is stress?

Stress is een vorm van spanning die in het lichaam optreedt als reactie op externe prikkels en die gevolgd wordt door een bepaald patroon van fysiologische reacties.

  

Bovenstaande grafiek laat zien dat:

  • er een optimum is waarop de prestatie het hoogst is;
  • er bij ernstige onderbelasting nauwelijks sprake is van presteren;
  • er bij ernstige overbelasting ook nauwelijks sprake is van presteren;
  • en dat de prestatie snel afneemt wanneer er sprake is van overbelasting.

 

Stressmanagement training

De training stressmanagement richt zich op stress als gevolg van overbelasting.

Stress is iets heel persoonlijks; het zijn immers externe prikkels die de stress veroorzaken. Zo kan de externe prikkel ‘gebrek aan ondersteuning’ voor de een zeer stressvol zijn, terwijl een ander er juist een uitdaging in ziet. Er zijn elf groepen van externe prikkels, stressoren, die ongezonde fysiologische reacties in werking kunnen stellen. Door middel van een test wordt individueel vastgesteld welke stressoren vooral leiden tot stressbelasting. Aan de hand van de stressor die het hoogst scoort, of de stressor die door de deelnemer als het meest belastend wordt ervaren, leert de deelnemer een methodiek om de stressor aanvankelijk te managen en vervolgens te elimineren.

 

Stressmanagementtraining voor medewerkers

Dag 1

Tijdens dag 1 wordt het fenomeen stress besproken. Vervolgens leren de deelnemers in een aantal oefeningen hun stress te herkennen. Daarna komt de cruciale stap van het erkennen van stress. Dit is noodzakelijk om de deelnemers vanuit intrinsieke motivatie te laten werken aan het verminderen van hun stress. Na deze stap wordt de test gemaakt en werken de deelnemers verder individueel aan het leren managen van hun stress. Ze kijken eerst naar situaties die voor hen vooral stressvol zijn en het gedrag wat zij daarbij vertonen. Het gedrag wordt gelinkt aan belemmerende overtuigingen, de veroorzakers van het gedrag. Daarna leren zij hoe je een situatie objectief kan beoordelen en dus wegblijven van de subjectieve belemmerende overtuigingen. Tot slot leren zij een vijftal stressmanagement technieken om op de korte termijn de stress de baas te blijven. Deze technieken zijn gericht op het wegnemen van de symptomen van stress en daarmee dus een oplossing voor de korte termijn. De deelnemers krijgen een aantal opdrachten mee om zich voor de volgende bijeenkomst de technieken echt eigen te maken.

Dag 2

De 2e dag leren de deelnemers een vijftal coping strategieën om keuzes te maken in relatie tot stress. Ze krijgen de tool aangereikt om de oorzaken van stress te elimineren. Daartoe werken zij de hele dag aan een persoonlijk actieplan dat deels tijdens de training en deels na de training wordt uitgevoerd. Daarnaast vindt er een verdieping plaats op het aanpakken van belemmerende overtuigingen. Ook vindt er een verdieping plaats op de stressmanagementtechnieken voor de korte termijn, nu toegesneden op de meest effectieve technieken voor het individu. Aan het eind van de dag hebben de deelnemers een compleet actieplan waarmee ze aan de slag kunnen.

Stressmanagement voor managers/leidinggevenden

Als managers/leidinggevenden wil je dat jouw medewerkers optimaal presteren. Stress is een factor die dit streven ernstig kan verstoren. Managers kunnen geconfronteerd worden met over- en onderbelaste medewerkers.

Overbelaste medewerkers

Overbelaste medewerkers presteren laag. Daarbij ontwikkelen zij, door verkeerde fysiologische reacties, klachten die leiden tot ziekteverzuim. Een ernstige vorm van stress-gerelateerde uitval is de burn-out. Gemiddeld leidt een burn-out, volgens de cijfers van het CBS, tot 167 dagen ziekteverzuim. En dat komt bij al het kortdurend ziekteverzuim op weg naar de burn-out.

Onderbelaste medewerkers

Zoals we hebben gezien in de grafiek presteren onderbelaste medewerkers ook lager. Er schuilt nog een ander gevaar in het ongenoegen dat deze medewerker ervaart door de onderbelasting. Dit ongenoegen uit zich vaak in kwaadwillende gehoorzaamheid, traineren en afleiden of zelfs hinderen van collega’s. De effecten van de verspilde tijd door onderbelasting worden hiermee aanzienlijk vergroot.

 

* keuzes n.a.v. het paradigma van de complete mens volgens Covey

De training stressmanagement voor managers/leidinggevenden.

In deze training krijgen de managers/leidinggevenden inzicht in de stressmanagement training die hun medewerkers volgen. Hierdoor kunnen zij medewerkers faciliteren bij de uitvoering van het actieplan en op de juiste wijze het gesprek erover aangaan.

Daarnaast krijgt de manager/leidinggevende zicht op het herkennen van signalen van over- en onderbelasting en kan op tijd het gesprek aangaan en/of maatregelen nemen.

 

Training - PV schrijven (Voor de BOA in domein 1)

Dit is een praktijkgerichte ééndaagse training waarin alle basisregels van een goed proces verbaal behandeld worden. BOA’s dienen geregeld te worden bijgeschoold in het schrijven van Proces-Verbaal, dit omdat er veel zaken op dit vlak wijzigen en om de uniformiteit te behouden binnen de organisatie. IPOL geeft een praktische training die gegeven wordt door iemand die in de dagelijkse praktijk er mee werkt. Tijdens deze ééndaagse training krijgen de BOA’s duidelijke “tools” die ze in de dagelijkse praktijk één op één kunnen toepassen.

 Inhoud:

-  de chronologische opbouw van het proces-verbaal
-  een juridisch juist proces verbaal op te maken
-  de beleidslijnen van de organisatie leren vertalen naar de praktijk
-  de actuele bevoegdheden in een proces verbaal leren verantwoorden
-  de eigen bevindingen koppelen aan de bestanddelen van het strafbare feit

Doelgroep:

Buitengewoon Opsporingsambtenaren 

Cursusduur:

1 dag, 2 dagdelen

Aantal deelnemers:

maximaal 12 personen per groep

Training - Strafvordering op straat

Voor de handhaver op straat is parate kennis van de bevoegdheden de grondslag van het functioneren op straat. Bij onvoldoende kennis zijn de gevolgen dat er onzekerheid in het handelen op straat optreed en er fouten in de afhandeling komen. Dit kost tijd en soms imagoschade. IPOL helpt u om dat op een korte en eenvoudige manier te voorkomen. Door één dag per jaar de basisbevoegdheden inclusief de nieuwe wetgeving bij ons te volgen bent u geheel actueel. Tevens krijgt u van ons een reader met de actualiteiten inclusief besproken casuïstiek mee.

Doel: de deelnemer kan de (actuele) bevoegdheden die voor de dagelijkse praktijk nodig zijn op de juiste wijze toepassen.

Inhoud

De politiewet/ Materieel strafrecht/Formeel strafrecht/Casuïstiek/Verdere invulling kan in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt worden/ Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) 

Verder brengt de deelnemer zijn eigen situatie in en zal behandeld worden. Deze trainingsdag zal interactief zijn. 

De deelnemer ontvangt het actuele boekje Strafvordering op straat.

Doelgroep
Opsporingsambtenaren

Trainingsduur
1 dag

Aantal cursisten
Maximaal 15 personen

Training - Omgaan met Forensische cliënten

Uw medewerkers hebben behoefte aan meer informatie over de doelgroep forensische cliënten, het ontwikkelen van visie op aanpak, normalisatie. Ook handelingsvaardigheid en dienstsamenstelling zal aan de orde worden gesteld. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan de open communicatie en feedback van de teamleden. Tenslotte zal er ook aandacht worden gegeven aan het omgaan met veranderingen in de zorg, alsmede zal er een plan van aanpak worden opgesteld van hoe nu naar beter.

Inhoud 

Gezien de specifieke doelgroep van forensische cliënten, zal één van de trainers een psycholoog/trainer zijn.

In de onderstaande werkwijze is de cursus per dagdeel uitgewerkt.

Deze Teamtraining is opgebouwd uit 4 dagdelen, 2 dagen achtereenvolgend. 

Dagdeel 1 (dag 1)

•  Introductie deelnemers / voorstelronde en training-overview

Wie ben je?
Wat is jouw visie op de forensische doelgroep?
Wat heb jij als kwaliteit te bieden aan dit team?
Wat vind je lastig?
Van wie van je collega’s zou je dat het liefst willen leren?
Wat zie je in het team vaak misgaan?
Waarbij zou jij het team kunnen helpen?

Dit dagdeel zal op een creatieve interactieve wijze, met spel en tekenvormen worden gerealiseerd.

Dagdeel 2 (dag 1)

•  “Handelingsvaardigheid”

Waar ligt de persoonlijke en professionele grens?
Bespreken DISC-Gedragsprofielen
Teamtraining
Teamrollen, dienstsamenstelling en taakverdeling
Hoe handelt een collega?
Handelingsdurf
Evaluatie Trainingsdag 1
Afronding

Dit dagdeel zal ook op een creatieve interactieve wijze met oa spel worden gerealiseerd.

Dagdeel 3 (Dag 2)

Intro Psychopathologie: de meest voorkomende ziektebeelden bij forensische cliënten en in welk gedrag uit zich dit.
De impact hiervan op de woonomgeving
Basisvoorwaarden voor effectieve uitvoering van de zorgplannen
Interactief deel
Welke “Golden Rules” kunnen we als team bedenken en hoe borgen we als team ons hieraan te houden!
Hoe zorgen we ervoor dat wij zelf niet besmet worden door de co morbiditeit van de doelgroep?
Hoe blijven we als team en teamleden mentaal gezond? 

Dagdeel 4 (Dag 2)

Open communicatie in het team
Het geven van feedback / aanspreekcultuur
Het constructief oplossen van conflicten
Angstworkshop
Plan van aanpak
Evaluatie en afronding. 

Aantal cursusdagen

4 dagdelen (2 opvolgende dagen)

Aantal cursisten

Minimaal 8 maximaal 12 personen

 

Training - Stresstraining voor leidinggevenden

In veel bedrijven zijn het mensen die het succes van de onderneming bepalen. Tevens vormen zij de grootste kostenpost van het uitgavenbudget. Het optimaal benutten van de capaciteiten van mensen is dus een cruciale succesfactor effectiever en gezonder leven.

Wat is stress?

Stress is een vorm van spanning die in het lichaam optreedt als reactie op externe prikkels en die gevolgd wordt door een bepaald patroon van fysiologische reacties.

Onderstaande grafiek laat zien dat:

  • er een optimum is waarop de prestatie het hoogst is;
  • er bij ernstige onderbelasting nauwelijks sprake is van presteren;
  • er bij ernstige overbelasting ook nauwelijks sprake is van presteren;
  • en dat de prestatie snel afneemt wanneer er sprake is van overbelasting.

 

 

Stressmanagement training

De training stressmanagement richt zich op stress als gevolg van overbelasting.

Stress is iets heel persoonlijks; het zijn immers externe prikkels die de stress veroorzaken. Zo kan de externe prikkel ‘gebrek aan ondersteuning’ voor de een zeer stressvol zijn, terwijl een ander er juist een uitdaging in ziet. Er zijn elf groepen van externe prikkels, stressoren, die ongezonde fysiologische reacties in werking kunnen stellen. Door middel van een test wordt individueel vastgesteld welke stressoren vooral leiden tot stressbelasting. Aan de hand van de stressor die het hoogst scoort, of de stressor die door de deelnemer als het meest belastend wordt ervaren, leert de deelnemer een methodiek om de stressor aanvankelijk te managen en vervolgens te elimineren.

 

Dag 1

Tijdens dag 1 wordt het fenomeen stress besproken. Vervolgens leren de deelnemers in een aantal oefeningen hun stress te herkennen. Daarna komt de cruciale stap van het erkennen van stress. Dit is noodzakelijk om de deelnemers vanuit intrinsieke motivatie te laten werken aan het verminderen van hun stress. Na deze stap wordt de test gemaakt en werken de deelnemers verder individueel aan het leren managen van hun stress. Ze kijken eerst naar situaties die voor hen vooral stressvol zijn en het gedrag wat zij daarbij vertonen. Het gedrag wordt gelinkt aan belemmerende overtuigingen, de veroorzakers van het gedrag. Daarna leren zij hoe je een situatie objectief kan beoordelen en dus wegblijven van de subjectieve belemmerende overtuigingen. Tot slot leren zij een vijftal stressmanagement technieken om op de korte termijn de stress de baas te blijven. Deze technieken zijn gericht op het wegnemen van de symptomen van stress en daarmee dus een oplossing voor de korte termijn. De deelnemerskrijgen een aantal opdrachten mee om zich voor de volgende bijeenkomst de technieken echt eigen te maken.

Dag 2

In dag 2 leren de deelnemers een vijftal coping strategieën om de oorzaken van stress te elimineren. Zij werken de hele dag aan een persoonlijk actieplan dat deels tijden de training en deels na de training wordt uitgevoerd. Daarnaast vindt er een verdieping plaats op het aanpakken van belemmerende overtuigingen. Ook vindt er een verdieping plaats op de stressmanagementtechnieken voor de korte termijn, nu toegesneden op de meest effectieve technieken voor het individu. Aan het eind van de dag hebben de deelnemers een compleet actieplan waarmee ze aan de slag kunnen.

Stressmanagement voor managers/leidinggevenden

Als managers/leidinggevenden wil je dat jouw medewerkers optimaal presteren. Stress is een factor die dit streven ernstig kan verstoren. Managers kunnen geconfronteerd worden met over- en onderbelaste medewerkers.

Overbelaste medewerkers

Overbelaste medewerkers presteren laag. Daarbij ontwikkelen zij, door verkeerde fysiologische reacties, klachten die leiden tot ziekteverzuim. Een ernstige vorm van stress-gerelateerde uitval is de burn-out. Gemiddeld leidt een burn-out, volgens de cijfers van het CBS, tot 167 dagen ziekteverzuim. En dat komt bij al het kortdurend ziekteverzuim op weg naar de burn-out.

Onderbelaste medewerkers

Zoals we hebben gezien in de grafiek presteren onderbelaste medewerkers ook lager. Er schuilt nog een ander gevaar in het ongenoegen dat deze medewerker ervaart door de onderbelasting. Dit ongenoegen uit zich vaak in kwaadwillende gehoorzaamheid, traineren en afleiden of zelfs hinderen van collega’s. De effecten van de verspilde tijd door onderbelasting worden hiermee aanzienlijk vergroot.

 

 * keuzes n.a.v. het paradigma van de complete mens volgens Covey

 

De training stressmanagement voor managers/leidinggevenden.

In deze training krijgen de managers/leidinggevenden inzicht in de stressmanagement training die hun medewerkers volgen. Hierdoor kunnen zij medewerkers faciliteren bij de uitvoering van het actieplan en op de juiste wijze het gesprek erover aangaan.

Daarnaast krijgt de manager/leidinggevende zicht op het herkennen van signalen van over- en onderbelasting en kan op tijd het gesprek aangaan en/of maatregelen nemen.

 

Training - Communicatie op straat

De cursist kent:
Wanneer u werkt als handhaver (BOA) dan is de straat hoofdzakelijk uw werkterrein. De straat is een afspiegeling van de maatschappij en zo krijgt u op straat ook te maken met alle ingrediënten die in de maatschappij spelen. U heeft in uw dagelijks werk te maken met verschillende typen mensen uit verschillende culturen en met hun eigen problemen en opvattingen. U loopt tijdens uw werkzaamheden op straat het risico om in moeilijke, onbekende en soms gevaarlijke situaties te belanden. Niet communiceren (optreden) of onjuist communiceren kan dan leiden tot een conflict met alle mogelijke gevolgen van dien. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom mensen verschillend op uw optreden reageren? Dan is deze opleiding beslist iets voor u.
Binnen de cursus "Communicatie op straat" krijgt u inzage in hoe de mensen op straat u zien en waarom zij verschillend reageren op uw optreden. Bij deze cursus wordt u gedurende uw werkzaamheden gefilmd en wordt deze film vervolgens persoonlijk met de trainer besproken.
De video opnamen worden niet aan leidinggevenden gegeven, zij worden direct na de training vernietigd.

De cursist heeft:
Van u als handhaver mag verwacht worden dat u hier de diverse culturen en communicatiestructuren in herkend en respecteert. Van u wordt tevens verwacht dat u hierop kunt inspelen en weet hoe u daarmee om moet gaan.
In deze operationele cursus leert u uw kwaliteiten kennen en uw valkuilen herkennen. Verder leert u uw kwaliteiten goed in te zetten en uw valkuilen te controleren of om te zetten in effectief gedrag.
Door de mensen op straat te begrijpen en te respecteren zet u de eerste stap om escalatie van situaties op straat te voorkomen. Sterker nog, u leert hoe u in een vroeg stadium een situatie kunt herkennen en hoe u op de juiste manier kunt reageren.

Doelgroep:
Handhavers, BOA ‘s, Politieambtenaren

Inhoud:
de diverse manieren van communicatie van (sub)
culturen kennen en herkennen,
- de-escalerende gesprekstechnieken,
- feedback geven en ontvangen,
- om te gaan met uw kwaliteiten en valkuilen om
uw persoonlijk effectiviteit vergroten
- de kwaliteiten en valkuilen van collega's herkennen
en benutten
- ‘on the job' wat u al goed doet en wat u kunt
verbeteren voor code groen op straat.

Cursusduur:
3 dagen waarvan 1 on the job

Aantal deelnemers:
8 per sessie (8 omdat deze training persoonlijk karakter draagt en zeer effectief is)

Cursusprijs per deelnemer:
Nader overeen te komen

Examenaanvraag:
Na deze cursus kan men zonder enige opleiding het PHB examen module Gesprek- en benaderingstechnieken doen.

 

 

Training - Omgaan met Verslaafden

In klantcontacten krijgen gemeenten en instellingen steeds vaker te maken met mensen die verslaafd zijn (drugs, alcohol etc) en psychiatrisch gedrag vertonen. Hoe herken je als medewerker mensen met psychische aandoeningen, persoonlijkheidsstoornissen? Veel verslaafden hebben ook een psychiatrisch verleden. Als mensen onder invloed zijn van drugs, hoe herken je dat en hoe treed je adequaat op?

Doel:
De cursist heeft kennis van en inzicht in het herkennen van het gedrag van drugs- en alcoholverslaafden, alsmede psychiatrische patronen.
De cursist kan daardoor in zijn of haar werk als handhaver of in klantcontacten (bijvoorbeeld bij een woningcorporatie) adequaat reageren op het gedrag, zodat de-escalatie of anderszins effectief handelen in een vervelende situatie het gevolg kan zijn.

Inhoud
In onze nieuwe training Omgaan met Verslaafden komen al deze aspecten aan de orde. Er wordt ingegaan op verslaving, stemmingen en psychosen. Ook enkele persoonlijkheidsstoornissen zoals antisociaal, Borderline en narcisme worden behandeld, er wordt vooral getraind op het goed en veilig kunnen communiceren met deze mensen in een contactsituatie op straat (bij Handhaving) of bijvoorbeeld bij een woningcorporatie.

Het DISC-Persoonlijkheids- en Agressieprofiel loopt als een rode draad door de training en laat de cursist zijn of haar sterke kanten en valkuilen zien in een situatie van contact met verslaafden en psychiatrische personen. Hoe adequaat handelen wordt uitgebreid "op de eigen persoon" getraind. Ook vindt er training plaats in het herkennen van drugs en omgaan met de Opiumwet.

De cursist kent 
De verschillende gedragingen van mensen met persoonlijkheidsstoornissen.
Gedragsherkenning van drugs- en alcoholverslaafden en kent de juiste strategie om deëscalatie in een gesprek met vervelend cq storend gedrag toe te passen, alsmede de eigen veiligheid te waarborgen.

De cursist heeft: 
Kennis van en ervaring opgedaan middels het werken met een acteur in situaties waarin adequaat moet worden opgetreden in situaties van vervelend cq agressief gedrag van verslaafden 

Cursusduur:
6 dagdelen waarvan 2 dagdelen met een acteur. 

Aantal deelnemers
8 - 10 personen